OBCHODNÉ PODMIENKY - Záhradníctvo Čambor

Počet položiek: ks
Cena košíku:
Počet položiek: ks
Cena košíku:
Prejsť na obsah
Obchodné podmienky

Článok I.
Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu https://www.cambor.sk/.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a vzájomné povinnosti medzi Predávajúcim, ktorý je Ing. Ján Čambor ZÁHRADNÍCTVO, IČO: 30196906, s miestom podnikania 03841 Košťany nad Turcom 399, registrácia Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 550-16248.
a kupujúcim.

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Ing. Ján Čambor ZÁHRADNÍCTVO
IČO: 30196906
DIČ: 1021906094
IČ-DPH: SK1021906094
s miestom podnikania 03841 Košťany nad Turcom 399
registrácia Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 550-16248.
e-mail: zahradnictvo@cambor.sk
tel. kontakt: 0948 100 114, 0903 536 735
zodpovedná osoba: Ing. Ján Čambor

Dokumenty na stiahnutie:
 • reklamačný poriadok
 • reklamačný formulár
 • formulár na odstúpenie

Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej aj len ako „kupujúci“ alebo „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke https://www.cambor.sk/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
Kupujúci odoslaním objednávky spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Článok 2
Uskutočnenie objednávky

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu https://www.cambor.sk/ resp. spôsobom uvedeným v čl. 3 týchto obchodných podmienok sú záväzné. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy sám vybral a je pripravený ho prevziať a zaplatiť. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ktoré tvoria súčasť kúpnej zmluvy. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
Objednávateľ má právo až do momentu vyexpedovania objednávky na jej bezplatné stornovanie. Dodávateľ sa pokúsi vyvinúť všetko svoje úsilie, aby dodal objednaný tovar v čas a v plnej miere objednávky. Vyhradzuje si však právo na stornovanie objednávky, ktorá sa objaví duplicitne, prípadne objednávku zákazníka, ktorý v minulosti odmietol prevzatie balíka s úmyslom poškodiť dodávateľa.

Článok 3
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela Kupujúci Predávajúcemu
  1. vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho https://www.cambor.sk/, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“),
  2. emailom na eshop@cambor.sk
  3. emailom na eshop@cambor.sk osobný odber v čase otváracích hodín
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť ilustračné obrázky vo svojom eshope. Rastlinstvo ponúkané na eshope môže mať v popise výšku a vzhľad daný orientačne. V prípade rastlinstva sa jeho výška, prípadne kvitnutie, opadanie listov a sfarbenie môže počas ročných období meniť. Veľkosť a vzhľad rastliny sa môže líšiť v závislosti od mesiaca (jarný alebo jesenný strih) a od ročného obdobia. Smerodajný je predovšetkým údaj o veľkosti kontajnera, nakoľko výška rastlín sa mení každým dňom a nie je reálne výšku pri dodaní popisovať pri každom produkte aktuálne.
 3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
  Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo zápisu v príslušnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť objednávku, ktorá pôsobí duplicitne, prípadne akceptovať objednávku zákazníka, ktorý v minulosti dvakrát odmietol prevzatie tovaru, resp. neprevzal balík bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, až po uhradení vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uložená u predávajúceho a je kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Článok 4
Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.
  4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Článok 5
Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. V prípade, že z nepredvídateľných príčin predávajúci nemôže kupujúcemu dodať konkrétny druh rastliny, môže predávajúci po predchádzajúcom súhlase zo strany kupujúceho zaslať kupujúcemu adekvátnu náhradu za objednaný tovar (rastlinu rovnakého druhu s podobnými vlastnosťami) alebo môže tovar z objednávky vystornovať.

Článok 6
Kúpna cena, Dodacie a platobné podmienky

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 2. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, resp. prevzatia tovaru.
 3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru .
 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto dodania a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
 8. O odoslaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho emailom. V prípade, že si kupujúci žiada tovar zaslať neskôr, je potrebné uviesť to do poznámky v objednávke. Daňový doklad (faktúra) je dodávaný spolu s tovarom.
 9. Ak sme sa spolu nedohodli inak, sme povinní dodať objednaný tovar bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 10. Dopravu tovaru k zákazníkovi zabezpečuje kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Pri letisku 5 821 04 Bratislava, IČO 35834498, reg. V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 26367 /B (ďalej len „DPD“). Nákup bez objednávky prostredníctvom e-shopu nie je možný.
  Zakúpiť tovar bez objednávky môžete priamo na mieste podnikania predávajúceho 03841 Košťany nad Turcom 399. Po vykonaní elektronickej objednávky a následnom odsúhlasení zo strany predávajúceho je možný osobný odber. V prípade ak máte záujem o osobný odber, uveďte túto skutočnosť do objednávky.
 11. Cena za dopravu kuriérom DPD v rámci Slovenskej republiky je 5,20 Eur. Pri objednávkach prijatých zo zahraničia bude poplatok za dopravu vypočítaný individuálne v závislosti od krajiny.
 12. Platba za tovar sa vykonáva nasledovnými spôsobmi:
  Dobierka: 1,00 Euro (platba kuriérovi pri prevzatí tovaru, možnosť platby platobnou kartou kuriérovi).
 13. Tovar je doručený spravidla do 48 hodín od prevzatia kuriérom.
 14. V deň doručenia kuriér telefonicky kontaktuje kupujúceho o presnom termíne doručenia. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.
 15. Objednaný tovar je označený rodovým a druhovým názvom a zabalený v pevnej kartónovej krabici. Jednotlivé rastliny v krabici sú obalené špeciálnym obalom tak, aby nedošlo k ich poškodeniu pri preprave. Balíky sú pripravované v deň odoslania, aby bol rastlinný materiál dodaný v čo najčerstvejšom stave.
  K hodnote objednaného tovaru účtujeme prepravné a balné.
 16. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 17. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
 18. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
 19. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
 20. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných podmienok a reklamačných podmienok predávajúceho uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
 21. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

Článok 7
Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 1. Všetky informácie, ktoré kupujúci predávajúcemu uvedie sú dôverné. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov v zmysle kúpnej zmluvy v rozsahu predovšetkým vystavenia faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla/miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. V prípade ak kupujúci neudelí predávajúcemu písomný súhlas, údaje o kupujúcom sa nebudú používať iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, okrem emailovej adresy, na ktorú kupujúcemu môžu byť zasielané obchodné oznámenia. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru. Uvedený spôsob zasielania obchodných oznámení môže kupujúci odhlásiť (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení). Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
  Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane. Internetový obchod https://www.cambor.sk/ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). V uvedenom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
  Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, pričom kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese dodávateľa a spracovateľa osobných údajov. Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Pri letisku 5 821 04 Bratislava, IČO 35834498, reg. V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 26367 /B (ďalej len „DPD“).
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných na stránke https://www.cambor.sk/.
  Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Článok 8
Odstúpenie od zmluvy (storno objednávky)

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese eshop@cambor.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu odoslaného emailu. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to osobne na adrese predávajúceho 03841 Košťany nad Turcom 399, zaslaním na adresu predávajúceho 03841 Košťany nad Turcom 399 alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
 • dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.03.2024
Záhradníctvo Čambor
Adresa: Košťany nad Turcom 399
03841 Košťany nad Turcom
Tel.:+421 903 536 735
Mail: zahradnictvo@cambor.sk
Súradnice: +49° 2' 30.71"
+18° 54' 29.96"
Otváracie hodiny:
Po-Pia: 9:00 - 17:00
So: 8:00 - 13:00
Ne: zatvorené
Návrat na obsah