OSOBNÉ ÚDAJE - Záhradníctvo Čambor

Počet položiek: ks
Cena košíku:
Počet položiek: ks
Cena košíku:
Prejsť na obsah
Ochrana osobných údajov – Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. Kupujúceho zo strany Prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s §13 ods. 1, písm. a) zákona č.18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ e-shopu https://www.cambor.sk je Ing. Ján Čambor ZÁHRADNÍCTVO, IČO: 30196906, s miestom podnikania 03841 Košťany nad Turcom 399, registrácia Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 550-16248, ktorý spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom potvrdenia všeobecných obchodných podmienok a plnenia práv a povinností z nich vyplývajúcich pre účely spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky objednaného tovaru, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa
tel. č.: 0948 100 114
Zodpovedná osoba: Ing. Ján Čambor

Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol Kupujúci a ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode https://www.cambor.sk.
 2. Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy, predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo, e-mail.
 3. Medzi zmluvnými stranami je nesporné, že poskytnutie osobných údajov zo strany Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo, e-mail je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a vyhovieť tak požiadavke Kupujúceho na objednávku tovaru.
 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom dodania tovaru, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov.
 2. Po uplynutí tejto doby, budú údaje vymazané, ale iba rozsahu stanovenému príslušnými právnymi predpismi.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov
Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje Kupujúceho, je kuriérska spoločnosť Prevádzkovateľa Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Pri letisku 5 821 04 Bratislava, IČO 35834498, reg. V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 26367 /B (ďalej len „DPD“), ktorý zabezpečuje doručenie tovaru.

Práva kupujúceho
Podľa podmienok stanovených v Zákone má Kupujúci ako dotknutá osoba právo na:
 • prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR a § 21 Zákona),
 • opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 Zákona),
 • výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR a § 23 Zákona),
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR a § 24 Zákona),
 • prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR a § 26 Zákona),
 • namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR a § 27 Zákona),
 • nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania (čl. 22 GDPR a § 28 Zákona),
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov ( čl. 7 GDPR a § 14 Zákona),
 • podanie sťažnosti ( čl. 77 GDPR) alebo podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: + 421 2 32 31 32 11, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, a to v každom prípade, že sa Zmluvné strana domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia
 1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke https://www.cambor.sk/ potvrdzuje Kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Zásad spracovania osobných údajov  zverejní na svojej webovej stránke.

Vašimi podnetmi sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom mailu: eshop@cambor.sk
Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti 01.04.2024
Záhradníctvo Čambor
Adresa: Košťany nad Turcom 399
03841 Košťany nad Turcom
Tel.:+421 903 536 735
Mail: zahradnictvo@cambor.sk
Súradnice: +49° 2' 30.71"
+18° 54' 29.96"
Otváracie hodiny:
Po-Pia: 9:00 - 17:00
So: 8:00 - 13:00
Ne: zatvorené
Návrat na obsah